Makalah Islam Sebagai Rahmatan Lilalamin

Makalah Islam Sebagai Rahmatan Lilalamin

Makalah konsep islam rahmatan lil alamin. ISLAM RAHMATAN LIL ALAMIN Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam Dosen Pengampu. Nurwachid Budi Santoso MSi FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2020.

KATA PENGANTAR Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep rahmatan lil alamin yaitu Tugas Nabi Muhammad adalah membawa rahmat bagi sekalian alam maka itu pulalah risalah agama yang dibawanya.

Serta Kebenaran risalah Islam sebagai rahmat bagi manusia terletak pada kesempurnaan Islam itu sendiri. KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Islam Rahmatan Lil Alamin ini tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Studi Islam 2. Selain itu makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang Studi Islam.

Makalah islam sebagai rahmatan lilalamin. BAB 1 PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Sejak penyebaran Islam yang paling awal keluar dari Arab Islam telah menjadi suatu agama dari berbagai suku ras dan kelompok masyarakat. Islam adalah suatu agama dunia dengan demikian pada umumnya kita dapat menemukan di sebagian besar tempat-tempat utama dan di antara masyarakat yang ada di dunia.

Pernyataan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin sebenarnya adalah kesimpulan dari firman Allah Taala Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Risalah Islam ialah mendatangkan rahmat untuk seluruh alam.

Ajaran Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam rahmatan lil alaminIslam merupakan satu-satunya agama yang sesuai dengan fitrah manusia serta senantiasa menstimulus manusia untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta Allah sekaligus menjadi diri yang baik dan bermanfaat bagi sesamanya. Islam sebagai agama rahmatan lilalamin secara normatif dapat dibuktikan berdasarkan visi dan.

Menjelaskan konsep Islam rahmatan lil alamin serta penggunaanya sebagai model pendidikan Islam serta peranannya dalam memasuki Asean Community. 1 Lihat Syaikh al -Nadvi Maa Dza Khasir al Alam bi Inhithath al Muslimin Jakarta.

Islam sebagai rahmatan lilalamin secara konseptual pendidikan amat menghargai pemberdayaan manusia dengan upaya membebaskannya diri sebagai berbagai penindasan dan menghormati perbedaan. Bisa dikatakan gagasan Islam Rahmatan Lilalamin ini masih konsep abstrak.

Agar lebih operasional pengertian Nur Syam berikut ini bisa menjelaskan gagasan Islam rahmatan lilalamin tersebut yaitu gagasan dan upaya orang Islam khususnya di Indonesia menjadikan. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam bukan hanya keselamatan bagi manusia tetapi juga untuk alam lainnya.

Lima pelajaran besar Islam Rahmatan Lil Alamin. Menurut Fathul Wahid buku ini mempunyai lima pelajaran besar yang dapat ditangkap.

Pertama Islam tidak statis pemikiran Islam bisa berkembang dengan menyesuaikan ruang dan waktuKedua tentang definisi Islam sebagai diin dan nikmahKetiga ragam konseptualisasi konsep rahmatan lil alamin yang menyebutkan Islam adalah risalah untuk. Karena rahmat yang diberikan Allah kepada semesta alam ini dikaitkan dengan kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam maka umat manusia dalam menerima bagian dari rahmat tersebut berbeda-beda.

Ada yang menerima rahmat tersebut dengan sempurna dan ada pula yang menerima rahmat tersebut tidak sempurna. Allah Taala tidak mengatakan rahmatan lilmuminin namun mengatakan rahmatan lil alamin karena Allah Taala ingin memberikan rahmat bagi seluruh makhluknya dengan diutusnya pemimpin para Nabi Muhammad Shallallahu alaihi Wa sallam.

Beliau diutus dengan membawa kebahagiaan yang besar. Banyak sekali yang menyimpangkan perngertian tersebut sehingga berpengaruh sekali dalam hal aqidah umat islam itu sendiri.

Dalam Al-Quran sendiri sudah disinggung mengenai rahmatan lil alamin yakni dalam surat Al-anbiyah. 107 ومآ أرسلنك إلا رحمة للعلمين 107.

Islam rahmatal lil ālamîn pada hakikatnya adalah ajaran Islam sendiri. Dalam Alquran surat Al-Anbiyā ayat 107 disebutkan.

Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam rahmatal lil ālamîn sebagai agama. Konsep rahmatan lil alamin ini seharusnya berteraskan prinsip ini iaitu membangun dan m emelihara iman.

Elemen yang boleh menggugat keimanan seorang muslim seharusnya dicegah dan dirawat. Maka yang dimaksud dengan Islam Rahmatan lilalamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam.

Rahmatan lilalamin adalah istilah qurani dan istilah itu sudah terdapat dalam Alquran yaitu sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Anbiya ayat 107. Mulai dari hakikat Allah faham ateisme kenabian mengapa ada yang kaya dan miskin hingga masalah sensitif seperti perbedaan mazhab.

Membaca kata demi kata buku ini kita diajak untuk memahami Islam yang diturunkan ke bumi ini sebagai rahmatan lil âlamîn. Berbekal buku ini kita akan mampu menampilkan Islam yang ramah bukan Islam yang.

Makalah pendidikan agama islam islam rahmatan lil alamin fakultas teknik jurusan teknik sipil iuniversitas negeri semarang 1 kata pengantar alhamdulillah hirobbilalamin. VISI ISLAM RAHMATAN LIL ALAMIN.

DIALEKTIKA ISLAM DAN PERADABAN. Karena Allah Maha Adil maka tidak mungkin di dalam kitab suci-Nya mengandung konsep-konsep yang tidak mencerminkan keadilan Jika ada nilai atau norma yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak asasi secara universal maka nilai dan norma tersebut perlu.

www.slideshare.net